Links.                                        Reiki sites:              Usui Shiki Ryoho

                                                                          William Rand

                                                                          Ashanna Solaris

                                                                          Leah Smith

                                                                          Reiki Alliance

                                                                          Jikiden
                                               
                                                                          Usui Reiki Ryoho Gakkai

                                                                          The Reiki Threshold